Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při FN u sv. Anny v Brně

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při FN u sv. Anny v Brně

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při FN u sv. Anny v Brně a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Profil - Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku při FN u sv. Anny v Brně

Motto:

Mnohé z operačních výkonů prováděných na KOCHHK patří jak spektrem, tak co do rozsahu k jedinečným v celé ČR.

Více o nás

Profil kliniky

Historie

Otorinolaryngologickou kliniku založil v roce 1920 profesor MUDr. František Ninger, DrSc., který byl v témže roce jmenován mimořádným profesorem lékařské fakulty v Brně. Za jeho působení - do r. 1958 - se klinika věnovala problematice skleromu vestibulárního aparátu a ušních nemocí i jejich komplikací a rovněž operační léčbě rakoviny hrtanu. Profesor Ninger sám i se svými spolupracovníky vydal učebnice otorinolaryngologie. Vychoval řadu odborníků v oboru, k jeho žákům patřili i primáři, kteří zakládali otorhinolaryngologická oddělení na Moravě.

Za vedení kliniky ORL prof. MUDr. Robertem Hladkým, DrSc., Dr.h.c. v letech 1958 - 1972 patřila brněnská klinika k předním pracovištím v republice. Její vědeckovýzkumná činnost se zaměřovala především na výzkum otosklerózy a sluchového aparátu. Vznikla histologická laboratoř pro výzkum spánkové kosti, elektrofyziologická laboratoř a započalo se s výzkumem nitroušních tekutin. Klinika jako první na světě provedla punkce perilymfatické cisterny a prokázala, že tento výkon je pro funkci vnitřního ucha neškodný a lze jej použít k účelům diagnostickým i léčebným a v neposlední řadě i pro výzkum nitroušních tekutin. Zkvalitnily se též audiologické a otoneurologické vyšetřovací metody. Značnou pozornost věnovala klinika endoskopii horních i dolních cest dýchacích a polykacích a zde vypracovaná metodika byla následně přejata ftizeologickými pracovišti v Jihomoravském kraji. V klinické praxi se na brněnské ORL klinice poprvé v republice začala užívat mediastinoskopie. Foniatrické pracoviště bylo v úzké součinnosti se školami pro vadně mluvící mládež v Brně a se školou pro neslyšící v Ivančicích. Prof. Hladký, který byl rovněž krajským odborníkem, má zásluhu především na rozvoji chirurgické léčby převodní nedoslýchavosti nejen v Brně a v Jihomoravském kraji, ale i na Slovensku. Klinika zajišťovala doškolování lékařů z Jihomoravského kraje a některých oblastí republiky v endoskopii, onkochirurgii, otoneurologii, kofochirurgii a audiologii. Na klinice se úspěšně řešily resortní i státní výzkumné úkoly se zaměřením na patologické procesy v mediastinu, problematiku onemocnění tonzill, kryochirurgie, působení hluku na organismus a bakteriálních lyzátů u zánětlivých onemocnění dýchacích cest onkologických nemocných. Byly rozvinuty léčebné metody u převodní nedoslýchavosti a u léčby nádorů hrtanu se zaměřením na zachování hlasové funkce. Ve spolupráci s VÚKEO (MOÚ) došlo ke zkvalitnění předoperační diagnostiky při léčbě nádorů orofaciální oblasti a k posouzení účinnosti kombinace léčby cytostatiky s chirurgickou intervencí a zářením. V roce 1972 se stal přednostou kliniky, vedoucím katedry a krajským odborníkem prof. Miroslav Přívara, DrSc., po jehož odchodu do důchodu se ujal na kratší dobu vedení doc. MUDr. Petr Kučera, CSc. Od roku 1990 vedl kliniku doc. MUDr. Karel Čada, CSc., po něm kliniku převzal prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. K prospěchu nemocných i ošetřujícího personálu prošla ORL klinika v letech 1992-2006 kompletní rekonstrukcí od posluchárny, ambulantního traktu a řídícího úseku až po operační sály, jednotku intenzivní péče, lůžkové oddělení a foniatrické oddělení. Mimo stavebních úprav byla jednotlivá pracoviště vybavena moderním diagnostickým i léčebným přístrojovým zařízením.

Současné zaměření

Na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku je rozvíjen a prakticky realizován obor otorinolaryngologie v celém rozsahu. Nosné programy kliniky představuje program onkologický a chirurgie spodiny lební, následuje program rinochirurgický ve smyslu funkční endoskopické endonazální chirurgie paranazálních dutin, traumatologický program je zaměřen na střední obličejovou etáž včetně skeletu očnice, kofochirurgický program se soustřeďuje na operační léčbu ušních onemocnění (myringoplastiky, tympanoplastiky a stapedoplastiky). Mnohé z operačních výkonů prováděných na KOCHHK patří jak spektrem, tak co do rozsahu k jedinečným v celé ČR. Vzhledem k možnosti interdisciplinární spolupráce (plastický chirurg, neurochirurg, cévní chirurg, stomatochirurg) a špičkovému technickému vybavení nových operačních sálů (počítačový navigační systém, peroperační UZV, CO2 LASER, systém videořetězců), které jsou rozmístěním technologie dokonale uzpůsobeny pro operace hlavy a krku, mají mnohé z prováděných výkonů superspecializovaný charakter. Jde především o rozsáhlé onkochirurgické operace vyžadující rekonstrukci pooperačních defektů a o operace spodiny lební.

Přístrojové vybavení

KOCHHK je vybavena moderními vyšetřovacími jednotkami v ambulantním i lůžkovém provozu. Kromě kvalitního chirurgického instrumentaria jsou operační sály vybaveny velmi kvalitními mikroskopy, přístrojem k peroperačnímu ultrazvukovému vyšetření, počítačovou navigací a shaverem firmy Medtronic. Záznamová zařízení umožňují záznam chirurgických zákroků a on line přenos do posluchárny. Audiologické vyšetření je kromě základního vybavení (audiometry, tiché komory, tympanometry) vybaveno i zařízením k měření evokovaných sluchových potenciálů a otoakustických emisí.

Specializované ambulance

  • Onkologická - nádorová onemocnění hlavy a krku

  • Otoneurologická - závrativé stavy

  • Audiologická + výdejna sluchadel - poruchy sluchu

  • Foniatrická - poruchy hlasu a řeči

Nejčastější léčená onemocnění, spektrum výkonů kliniky

K nejčastěji léčeným onemocněním na KOCHK patří: zánětlivá onemocnění, nádorová onemocnění, poruchy sluchu a úrazy hlavy a krku.

Onkologie hlavy a krku

Na klinice se provádí chirurgická léčba nádorů ušní, nosní a krční oblasti. Výhodou je úzká spolupráce s oddělením radiační a klinické onkologie zdejší nemocnice, s Klinikou zobrazovacích metod a Klinikou plastické a estetické chirurgie - v rámci společné indikační komise. Tato komise zasedá jednou týdně a indikuje nejvhodnější onkologický postup u všech nádorů v oblasti hlavy a krku. Na výzkumných záměrech klinika spolupracuje s Univerzitním onkologickým centrem Masarykovy univerzity.

Kofochirurgie

Další rozvoj sanační a rekonstrukční ušní chirurgie je dán použitím nové přístrojové techniky. V současné době zavádíme zcela novou techniku implantace kostních sluchadel BAHA. Plánujeme další rozvoj zvláště v oblasti tympanoplastik, uplatňování nových materiálů a technik při náhradě bubínku a řetězce sluchových kůstek.

Traumatologie v ORL

Aplikace mini- a mikroplate systému, ve spolupráci se stomatochirurgy a oftalmology, komplexní řešení traumat obličejového skeletu, zvláště traumat orbity.

Funkční endonazální chirurgie

Rozvíjení metody, výcvik mladších lékařů ve funkční endoskopické endonazální chirurgii nosu, vedlejších nosních dutin a spodiny lebeční, uplatnění stereotaktického navigačního systému ve spolupráci s Klinikou zobrazovacích metod. Další oblastí je spolupráce s Oftalmologickou klinikou na zajištění průchodnosti slzných cest metodou endonazální dakryorhinocystostomie. Perspektivní se jeví i spolupráce s Imunologickou klinikou na vytvoření optimálního léčebného postupu a následné péče o nemocné po funkční endoskopické endonazální chirurgii vedlejších nosních dutin a nemocné s chronickými rhinopatiemi.

Chirurgie baze lební

Ve spolupráci s neurochirurgy a Klinikou zobrazovacích metod rozvíjíme léčbu nádorů zasahujících z ORL oblasti do nitrolebí, při níž lze s výhodou použit stereotaktický navigační systém. Použití tohoto navigačního systému je účelné vzhledem k enormně složitým anatomickým poměrům ve funkčně velmi exponované oblasti lebeční spodiny.

Otoneurologie

V oblasti otoneurologické problematiky se zabýváme rozvojem a klinickými aplikacemi objektivních vyšetřovacích metod vestibulárního aparátu, vestibulárního habituačního tréninku a zpřesnění diagnostiky expanzivních lézí mostomozečkového koutu. Velmi aktivní činnost v oblasti otoneurologie rezultuje v celou řadu vědeckých prací publikovaných v našich i zahraničních časopisech, stejně tak jako produkcí četných vyžádaných přednášek na mezinárodních vědeckých sympóziích s problematikou otoneurologickou.

Audiologie

Aplikace a rozvoj objektivních vyšetřovacích metod - ERA, tympanometrie, OAE. Zkoumání vlivu hluku na sluchový analyzátor. Klinické aplikace sluchových evokovaných potenciálů při peroperačním neuromonitoringu. Pracoviště zabezpečuje rovněž audiologickou erudici lékařů i středního zdravotního personálu na území celé republiky.

Naše fotografie

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

ORL - Ušní, nosní, krční
Adenotomie (odstranění nosní mandle)
Časná diagnostika vad sluchu u novorozenců a kojenců
Epiglotitida
Laryngitida
Nádory hrtanu
Nádory nosu a paranazálních dutin
Onemocnění hlasivek
Onemocnění slinné žlázy
Operace kůstek středního ucha
Percepční nedoslýchavost
Perforace bubínku, myringoplastika
Převodní nedoslýchavost
Rhinosinusitis (rýma a zánět vedlejších dutin nosních)
Tinitus (ušní šelest)
Tonsilektomie (odstranění krční mandle)
Vyšetřovací metody krku
Vyšetřovací metody nosu a paranazálních dutin
Vyšetřovací metody sluchového aparátu
Zánět středního ucha (Otitis media acuta, chronica)
Zánět zevního zvukovodu (Otitis externa acuta, chronica)
Závratě (vertigo)
Chirurgie
Chirugie krční oblasti
Poranění obličeje

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

  • Ceny jsou pouze orientační.
  • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, speciální prádlo, konzultaci apod.

Adresy

Adresa
Pekařská 53
656 91 Brno
Česká republika