Lka?i - O?n lka?stv Budkov

Tyto strnky nabz regionln? clen informace. Pro pln vyuit monost tohoto webu prosm zvolte sv?j region:

zm?nit kraj
    Nechci zadat region
Jmno, Atestace, M?sto Doporu?en Hodnocen pacient? Fotky p?ed / po Cenov rozsah Konzultace
Nemocnice - Centrln opera?n sly

Budkov T?eb?, Moravsk Bud?jovice

MUDr. Tom Preininger

Budkov Moravsk Bud?jovice

MUDr. Mario Novk

Budkov Da?ice

MUDr. Jaromr Havlsek

Budkov Jihlava, Tel?

MUDr. Marie Kousalkov

Budkov T?eb?

MUDr. Aneka Pokorn

Budkov T?eb?

MUDr. Hana Kruikov

Budkov T?eb?

Evropsk o?n klinika Lexum Brno

Budkov Brno
Reakce: 75%, do 1 dne

4.7

3 hodnocen pacient?

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazov Ph.D.

Oftalmologie
Budkov Praha, Brno
27 let praxe

2
5.0

2 hodnocen pacient?

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Oftalmologie
Budkov Brno
Reakce: 40%, Lka? obvykle neodpov do 7 dn?*

4.4

9 hodnocen pacient?

FN Brno D?tsk nemocnice - D?tsk o?n klinika

Budkov Brno
Reakce: 38%, Lka? obvykle neodpov do 7 dn?*

4.6

13 hodnocen pacient?

MUDr. Jitka alomounov

Budkov T?eb?

MUDr. Simona Kadrnokov

Budkov T?eb?

MUDr. Ji? Fibr

Budkov T?eb?

MUDr. Dagmar kol?ov

Budkov T?eb?

MUDr. Marta Hanzalov

Budkov T?eb?

Nemocnice - Centrln opera?n sly

Budkov T?eb?, Moravsk Bud?jovice

MUDr. Tom Preininger

Budkov Moravsk Bud?jovice

MUDr. Mario Novk

Budkov Da?ice

MUDr. Jaromr Havlsek

Budkov Jihlava, Tel?

MUDr. Jaroslava Helmanov

Budkov T?eb?

MUDr. Marie Kousalkov

Budkov T?eb?

MUDr. Aneka Pokorn

Budkov T?eb?

MUDr. Arnotka Fortelova

Budkov T?eb?

MUDr. Hana Kruikov

Budkov T?eb?

Evropsk o?n klinika Lexum Brno

Budkov Brno

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazov Ph.D.

Budkov Praha, Brno

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Budkov Brno

FN Brno D?tsk nemocnice - D?tsk o?n klinika

Budkov Brno

MUDr. Jitka alomounov

Budkov T?eb?

MUDr. Simona Kadrnokov

Budkov T?eb?

MUDr. Ji? Fibr

Budkov T?eb?

MUDr. Dagmar kol?ov

Budkov T?eb?

MUDr. Miroslava Vagnerov

Budkov T?eb?

Nemocnice - O?n odd?len

Budkov T?eb?

MUDr. Marta Hanzalov

Budkov T?eb?