Lka?i - O?n lka?stv Horky nad Jizerou

Tyto strnky nabz regionln? clen informace. Pro pln vyuit monost tohoto webu prosm zvolte sv?j region:

zm?nit kraj
    Nechci zadat region
Jmno, Atestace, M?sto Doporu?en Hodnocen pacient? Fotky p?ed / po Cenov rozsah Konzultace
Oblastn nemocnice - O?n odd?len

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

Oblastn nemocnice - Plicn odd?len

Horky nad Jizerou M?lnk, Mlad Boleslav

MUDr. Old?ich Coufal

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

Top Esthetic

Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

4.3

7 hodnocen pacient?

MUDr. Alina Pilov

Horky nad Jizerou Milovice

MUDr. Blanka Premov

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Zb?eh

Prim. MUDr. Vladimr Smainka

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

MUDr. Petra Mat?jkov

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

O?n klinika Mlad Boleslav

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav
Reakce: 67%, do 2 dn?

5.0

1 hodnocen pacient?

MUDr. So?a Kolocov

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

5.0

2 hodnocen pacient?

DentEye - zubn a o?n ambulance

Horky nad Jizerou Praha

5.0

15 hodnocen pacient?

MUDr. Sylva Prochzkov

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha

5.0

1 hodnocen pacient?

Prim. MUDr. Petr Novk

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 94%, do 1 dne

1
4.6

23 hodnocen pacient?

Refrak?n Centrum Praha, s.r.o.

Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 100%, do 2 dn?

4.8

56 hodnocen pacient?

MUDr. David Kle?ka

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha

Klinika GHC Praha

Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 95%, do 1 dne

4.8

71 hodnocen pacient?

MUDr. Petra Teplanov

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 100%, do 1 dne

15
5.0

2 hodnocen pacient?

D?tsk o?n centrum Kuktko

Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 60%, do 1 dne

4.9

31 hodnocen pacient?

MUDr. Gabriela Pilkov

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 67%, do 2 dn?

18
5.0

5 hodnocen pacient?

MUDr. Eva Jerhotov Ph.D.

Oftalmologie
Horky nad Jizerou Praha
Reakce: 100%, do 1 dne

18
5.0

6 hodnocen pacient?

Oblastn nemocnice - O?n odd?len

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

Oblastn nemocnice - Plicn odd?len

Horky nad Jizerou M?lnk, Mlad Boleslav

MUDr. Old?ich Coufal

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

Top Esthetic

Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

MUDr. Alina Pilov

Horky nad Jizerou Milovice

MUDr. Blanka Premov

Horky nad Jizerou Zb?eh

Prim. MUDr. Vladimr Smainka

Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

MUDr. Petra Mat?jkov

Horky nad Jizerou Praha, Mlad Boleslav

O?n klinika Mlad Boleslav

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

MUDr. So?a Kolocov

Horky nad Jizerou Mlad Boleslav

DentEye - zubn a o?n ambulance

Horky nad Jizerou Praha

MUDr. Sylva Prochzkov

Horky nad Jizerou Praha

Prim. MUDr. Petr Novk

Horky nad Jizerou Praha

Refrak?n Centrum Praha, s.r.o.

Horky nad Jizerou Praha

MUDr. David Kle?ka

Horky nad Jizerou Praha

Klinika GHC Praha

Horky nad Jizerou Praha

MUDr. Petra Teplanov

Horky nad Jizerou Praha

D?tsk o?n centrum Kuktko

Horky nad Jizerou Praha

MUDr. Gabriela Pilkov

Horky nad Jizerou Praha

MUDr. Eva Jerhotov Ph.D.

Horky nad Jizerou Praha