Lka?i - O?n lka?stv Hradec nad Svitavou

Tyto strnky nabz regionln? clen informace. Pro pln vyuit monost tohoto webu prosm zvolte sv?j region:

zm?nit kraj
    Nechci zadat region
Jmno, Atestace, M?sto Doporu?en Hodnocen pacient? Fotky p?ed / po Cenov rozsah Konzultace
MUDr. Marie Beneov

Hradec nad Svitavou Svitavy

MUDr. Renata Vrbov

Hradec nad Svitavou Svitavy

MUDr. Michal ?ieck

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

Nemocnice - O?n ambulance

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

Nemocnice - Gynekologick ambulance

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

MUDr. Lenka Ottov

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou umperk
21 let praxe
Reakce: 99%, do 1 dne

1
4.9

51 hodnocen pacient?

MUDr. Vladimr Lika

Hradec nad Svitavou Poli?ka

MUDr. Iveta Mrzkov

Hradec nad Svitavou Opatovice

FN Brno D?tsk nemocnice - D?tsk o?n klinika

Hradec nad Svitavou Brno
Reakce: 38%, Lka? obvykle neodpov do 7 dn?*

4.6

13 hodnocen pacient?

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Brno
Reakce: 40%, Lka? obvykle neodpov do 7 dn?*

4.4

9 hodnocen pacient?

O?n klinika NeoVize

Hradec nad Svitavou Brno
Reakce: 96%, do 1 dne

4.8

112 hodnocen pacient?

MUDr. Zdena Stratilov

Dermatovenerologie
Hradec nad Svitavou Brno
Reakce: 98%, do 1 dne

4.6

5 hodnocen pacient?

MUDr. Jana Mikovsk

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Praha, Brno
Reakce: 95%, do 1 dne

18
5.0

3 hodnocen pacient?

MUDr. Zde?ka Makov

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Brno
26 let praxe
Reakce: 100%, do 1 dne

12
4.9

19 hodnocen pacient?

Doc. MUDr. rka Skorkovsk CSc.

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Brno
34 let praxe
Reakce: 77%, do 1 dne

18
5.0

20 hodnocen pacient?

prim. MUDr. Lucie Valeov

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Praha, Brno
Reakce: 96%, do 1 dne

18
5.0

2 hodnocen pacient?

Evropsk o?n klinika Lexum Brno

Hradec nad Svitavou Brno
Reakce: 75%, do 1 dne

4.7

3 hodnocen pacient?

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazov Ph.D.

Oftalmologie
Hradec nad Svitavou Praha, Brno
27 let praxe

2
5.0

2 hodnocen pacient?

Nemocnice - O?n odd?len

Hradec nad Svitavou Litomyl

Nemocnice - Kardiologick ambulance

Hradec nad Svitavou Litomyl

MUDr. Marie Beneov

Hradec nad Svitavou Svitavy

MUDr. Renata Vrbov

Hradec nad Svitavou Svitavy

MUDr. Michal ?ieck

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

Nemocnice - O?n ambulance

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

Nemocnice - Gynekologick ambulance

Hradec nad Svitavou Moravsk T?ebov

MUDr. Lenka Ottov

Hradec nad Svitavou umperk

MUDr. Vladimr Lika

Hradec nad Svitavou Poli?ka

MUDr. Iveta Mrzkov

Hradec nad Svitavou Opatovice

FN Brno D?tsk nemocnice - D?tsk o?n klinika

Hradec nad Svitavou Brno

prof. MUDr. Rudolf Autrata, CSc., MBA

Hradec nad Svitavou Brno

O?n klinika NeoVize

Hradec nad Svitavou Brno

MUDr. Zdena Stratilov

Hradec nad Svitavou Brno

MUDr. Jana Mikovsk

Hradec nad Svitavou Praha, Brno

MUDr. Zde?ka Makov

Hradec nad Svitavou Brno

Doc. MUDr. rka Skorkovsk CSc.

Hradec nad Svitavou Brno

prim. MUDr. Lucie Valeov

Hradec nad Svitavou Praha, Brno

Evropsk o?n klinika Lexum Brno

Hradec nad Svitavou Brno

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazov Ph.D.

Hradec nad Svitavou Praha, Brno

Nemocnice - O?n odd?len

Hradec nad Svitavou Litomyl

Nemocnice - Kardiologick ambulance

Hradec nad Svitavou Litomyl