prof. MUDr. Dagmar Dotřelová CSc., FEBO

Oftalmologie Praha
Oftalmologie Praha
Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol
 • 4
 • doporučení
  od kolegů

Napište nám

Recenze

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás prof. MUDr. Dagmar Dotřelová CSc., FEBO a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Doporučení kolegů

Profil - prof. MUDr. Dagmar Dotřelová CSc., FEBO - Oftalmologie Praha

Motto:

Poskytujeme Vám i Vašim blízkým kvalitní odborné služby na evropské úrovni.

ČlenstvíOstatní členství:

 • ČOS - Česká oftalmologická společnost
 • ČVS - Česká vitreoretinální společnost
 • EVRS - The European Vitreoretinal Society

Více o lékaři

Funkce na pracovišti:

 • přednostka kliniky: 2004 – dosud

 • vedoucí vitreoretinálního oddělení: 1998 – 2003

 • sekundární lékařka: 1974 – 1997

Vzdělání a akademická kvalifikace:

 • 2007 – na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenována profesorkou

 • 2006 – FEBO (Fellow of European Bord of Ophthalmology), Paříž

 • 1998 – habilitace, oftalmologie, 1. LF UK, Praha

 • 1989 – kandidátská disertační práce, 1. LF UK, Praha

 • 1981 – atestace II. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ Praha, cum laudo

 • 1978 – atestace I. stupně, oční lékařství, Katedra oftalmologie IPVZ Praha, cum laudo

 • 1974 – promoce, FVL UK, Praha

 • 1968 – maturita SVVŠ Praha

Přehled zaměstnání:

 • 2004 – dosud: Oční klinika dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, V Úvalu 84, Praha 5

 • 1974 – 2003: Oční klinika VFN, U nemocnice 2, Praha 2

Pedagogická činnost:

Pregraduální výuka:

 • Výuka oftalmologie v českém a v anglickém jazyce v magisterském studijním programu Všeobecného a Zubního lékařství v letech  1980-2003 na 1. LF UK

 • Výuka bakalářského studijního programu obor  Ošetřovatelství a Zdravotnická technika v letech 1995-2003 na 1.LF UK v Praze.

 • Nepovinné  semináře pro studenty se  zájmem o oftalmologii  v letech 1990-2002 na

 • 1. LF UK

 • Koordinátor  výuky studentů bakalářského programu oboru Optika a optometrie na v letech 2004-2005 na UK 2. LF

 • Výuka magisterského studijního programu Všeobecné lékařství od r. 2004-dosud na UK 2. LF

Postgraduální výchova:

 • Edukace oftalmologů v diagnostice a chirurgii vitreoretinálních chorob: kryochirurgický postup a pars plana vitrektomie v letech 1990-dosud na 1. LF UK a později na UK 2. LF

 • Průběžná přednášková činnost pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a v Hradci Králové v letech 1998-dosud.

 • Přednášková činnost v CMC (Czech Manager Centrum), Čelákovice: MBA ve zdravotnictví I., II., III. 2010 – dosud.

 • Na základě jmenovacího dekretu MZ ČR jmenována členkou Zkušební komise pro atestační zkoušku v oboru oftalmologie od r. 2005 – dosud.

 • Zkušební komisař pro  European Board of Ophthalmology pro atestační zkoušku z oftalmologie pro EU, Paříž, Francie od r. 2006 – dosud.

Výchova vědeckých pracovníků:

Jmenována rektorem UK v Praze za člena Oborové rady doktorského studijního programu pro studijní program Experimentální chirurgie od r. 2006 – dosud.

Vědeckovýzkumná činnost:

 • Pars plana vitrektomie u chorob sklivce a sítnice (vitreoretinální chirurgie), především primární a sekundární odchlípení sítnice,  proliferativní diabetická retinopatie

 • Chirurgická léčba primárního a sekundárního odchlípení sítnice kryochirurgickým postupem s použitím episklerálních silikonových plomb

 • Diagnostika a chirurgická léčba tupého či otevřeného poranění oka: primární a sekundární rekonstrukční operace

 • Diagnostika a časná a pozdní chirurgická léčba retinopatie nedonošených (ROP)

 • Diagnostika a chirurgická léčba druhotných komplikací po implantaci nitrooční čočky u dětí pro  vrozený šedý zákal

 • Laserová fotokoagulace

 • Diagnostika dystrofií a degenerací zadního segmentu oka

Granty a projekty získané pro vědeckou, výzkumnou a další činnost v oboru

 • V letech 1981-1985 Grant IGA MZ (spoluřešitelka grantu): Diagnostika a léčba odchlípení sítnice.

 • V letech 1991-1994 Grant IGA MZ (spoluřešitelka grantu): Chirurgie sklivce a vnitřní  tamponáda sítnice jako konečné řešení komplikovaného odchlípení sítnice.

 • V letech 1997-2000 Grant IGA MZ (spoluřešitelka grantu): Pars plana vitrektomie v profylaxi a léčbě senilní makulární díry.

 • 2004 Projekt MZ ČR: (hlavní řešitel) Plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Komplexní péče o děti s traumatických poškozením oka a následky úrazu.

 • 2004-dosud  Výzkumný záměr FN Motol  č. 00064203 (spoluřešitelka VZ): Komplexní péče o děti s retinopatií předčasně narozených dětí (ROP).

 • 2005 Projekt MZ ČR: (hlavní řešitel) Plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Primární a sekundární péče o děti s traumatem oka.

 • 2005 Grant Evropské unie: (hlavní řešitel) Centrum virtuální oftalmochirurgie. č. CZ 04.3.07/4.2.01.1/0025.

 • V letech 2006-2008 Grant IGA MZ č. NR/8828 – 3,  (spoluřešitelka grantu): Nové metody pro zlepšení diagnostických i léčebných přístupů u lidí se syndromem suchého oka.

Akademické stáže:

Odborné doškolovací programy:

 • 14-denní kurs  Pars plana vitrektomie, Velká Britanie, 1981

 • 21-denní pobyt v Bascom Palmer Eye Institute, Miami,USA, 1990

 • 28-denní pobyt Oční klinika University, Kolín/R, Německo, 1991

 • 28-denní pobyt Oční klinika University, Vídeň, Rakousko, 1992

 • 28-denní pobyt v Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA, 1996

 • 28-denní pobyt v Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA, 1999

 • 14-denní pobyt v Bascom Palmer Eye Institute, Miami, USA, 2002

Odborný pracovní pobyt:

Konzultant pro onemocnění zadního segmentu oka, Harvard Medical International Hospital, Jeddah, Saudská Arabie, 2003

Ocenění vědeckou komunitou:

 • 1. cena udělená Redakční radou časopisu Česká a slovenská oftalmologie za rok 2001

 • Dotřelová D., Dubská Z., Kuthan P., Štěpánková J.:

 • První zkušenosti s  chirurgickou dekompresí  žíly u větvové retinální okluze. Česká a slovenská oftalmologie, 2000, 6, s. 359–366.

 • 1.cena udělená Redakční radou časopisu Česká a slovenská oftalmologie za rok 2003  Říhová E., Šišková A., Jandusová J., Dotřelová D., Diblík P., Šach J.:

 • Význam diagnosticko-terapeutické pars plana vitrektomie u endogenní uveitidy. Česká a slovenská oftalmologie, 2003, 6, s. 373-381.

 • Cena za Tvůrčí počin FN Motol za rok 2009 za soubor prací:

  • Timing screeningu rizikových forem u retinopatie nedonošených (ROP)

  • Hang-back retropozice okohybných svalů

  • Víčkové implantáty v terapii lagoftalmu

  • a za  přínos v dětské oftalmologii kolektivu Oční kliniky dětí a dospělých UK 2. LF a FN Motol, udělená ředitelem FN Motol a Vědeckou radou FN Motol.

Členství ve vědeckých společnostech:

 • Česká lékařská komora, členka

 • Česká oftalmologická společnost, členka

 • Česka vitreoretinalní společnost, zakládající členka, víceprezidentka ve volebním období

 • 1999-2003

 • European Vitreoretinal Society, členka

 • American Society of Vitreoretinal Specialist, členka

Koordinátor vědeckých kongresů, seminářů a kurzů:

 • Pracovní den ČOS na téma: Vitreoretinální chirurgie  Praha, XII/1993

 • Pracovní den ČOS na téma: Vitreoretinální chirurgie II  Praha, XI/1998

 • Pracovní den ČOS na téma: Vitreoretinální chirurgie III  Praha, XI/1998

 • Kurz chirurgie zadního segmentu oka: Základy pars plana vitrektomie, Oční klinika VFN, Praha,  VI/2000

 • Kurz chirurgie zadního segmentu oka: Diagnostická a terapeutická pars plana vitrektomie u uveitid  1. část, Oční klinika VFN, Praha,  X/2000

 • Kurz chirurgie zadního segmentu oka: Diagnostická a terapeutická pars plana vitrektomie u uveitid  2. část, Oční klinika VFN, Praha,  VI/2001

 • l.- 6. kongres České vitreoretinální společnosti Průhonice,  XI/2001-2006

 • Kurz. Sekundární glaukom po pars plana vitrektomii, 5. kongres  České vitreoretinální společnosti Průhonice,  XI/2005

 • Sympozium: Trendy v pediatrické oftalmologii XI/2006, Praha

 • Pražské centrum virtuální oftalmochirurgie vždy  I a IX/2006-2008:

 • Pars plana vitrektomie: teorie a praxe mikrochirurgické operace

 • Léčba diabetické retinopatie laserovou koagulací: teorie a praxe

 • Organizace odborné sekce: Trendy dětské oftalmologie, XVII. výroční sjezd České oftalmologické společnosti v Praze, X/2009

Publikační činnost:

 • původní práce v recenzovaných časopisech: celkem 70/zahraniční 12 z toho:  s IF  13

 • vědecké monografie a kapitoly  9

 • abstrakta ve sborníku prací: celkem 142/zahraniční 16

 • učební texty  6

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Brýlová korekce dioptrických vad u dětí
Chirurgická léčba chorob sítnice a sklivce
   Pars plana vitrektomie
   Zevní kryochirurgické metody (CERCLAGE, PLOMBAGE)
Léčba šilhání (strabismu)
   Ortoptická cvičení
   Pleoptická cvičení
Retinopatie nedonošených dětí
Šilhání u dětí
Šilhání u miminek
Tupozrakost u dětí
Vrozená katarakta (šedý zákal)
Vrozený glaukom (dětský zelený zákal)

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Napište nám

Adresy

Oftalmologie Praha
Adresa
V úvalu 84
FN Motol - Oční klinika
150 06 Praha
Praha 5
Česká republika

 Praha