1/ Voucher – je slevový kupón na poskytnutí služeb Poskytovatele (lékař/klinika/dodavatel zapojený do projektu) prokazující oprávnění Příjemce (pacient) využít slevy za daných podmínek.

2/ Poskytovatelem služby je osoba odlišná od Provozovatele (Estheticon), která poskytnutí služby pouze zprostředkovává, a uplatní se, kromě těchto podmínek, i speciální podmínky Poskytovatele.

3/ Poskytovatel má možnost zapojit se do voucher projektu tím způsobem, že službu poskytování voucherů aktivuje na svém profilu. Poskytovatel má možnost kdykoli tuto službu deaktivovat.

4/ Aktivací služby se Poskytovatel zavazuje nabídnout Příjemci možnost získat voucher v hodnotě 100 Kč za každou vloženou fotografii k hodnocení zákroku, který podstoupil u Poskytovatele.

5/ Poskytovatel dává Provozovateli souhlas, aby o možnosti získání voucherů komunikoval na svém profilu.

6/ Fotografie, na které lze uplatnit voucher, musí zobrazovat výsledky provedeného zákroku, případně stav před jeho provedením. K jednomu hodnocení lze takto započítat maximálně 10 fotografií, a tím získat voucher v maximální hodnotě 1000 Kč.

7/ Nárok na voucher vzniká také přidáním nové fotografie k již existujícímu hodnocení. Pokud součástí tohoto hodnocení jsou dříve nahrané fotky, hodnota voucheru vzroste o 100 Kč za každou relevantní fotku publikovanou k tomuto hodnocení až do jeho maximální výše 1000 Kč.

8/ Pokud Poskytovatel vyhodnotí fotografie jako nevztahující se k zákroku, Provozovatel může na jeho žádost požádat Příjemce o nahrání relevantních fotografií.

9/ Voucher je vygenerován po publikování nového hodnocení s alespoň jednou fotografií, nebo po vložení nové fotografie k hodnocení stávajícímu.

10/ Voucher je Příjemci vytvořen v elektronické podobě v rámci jeho profilu ve formě unikátního kódu, skládajícího se z kombinace alfanumerických znaků. Každý Voucher má pouze jeden unikátní kód, který zajišťuje jedinečnost každého Voucheru.

11/ Poskytovateli je zpřístupněn Přehled využití voucherů formou sdíleného webového rozhraní, ve kterém Poskytovatel má možnost zkontrolovat platnost a status svých vygenerovaných voucherů.

12/ Příjemce je oprávněn voucher uplatnit jako slevu při hrazení dalších služeb u Poskytovatele podle podmínek stanovených Poskytovatelem.

13/ Poskytovatel je oprávněn v Přehledu využití voucherů označit voucher, který Příjemce uplatnil, a tím ukončit jeho platnost.

14/ Poskytovatel má možnost v Přehledu využití voucherů uplatnit voucher i po uplynutí doby jeho expirace.

15/ Aktivací služby poskytování voucherů Poskytovatel souhlasí s podmínkami projektu, zavazuje se voucher přijmout, poskytnout slevu (za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro využití voucheru) a požadovanou službu uskutečnit.

16/ Poskytovatel je oprávněn ihned po aktivaci služby poskytnout Příjemci další podmínky využití voucheru, pokud nejsou přístupné jinak. Tyto podmínky budou přístupné všem Příjemcům a jejich splnění se stane předpokladem pro možnost uplatnění voucheru, přičemž nesmí stanovit přísnější podmínky, než jsou tyto podmínky. Pokud Poskytovatel tohoto práva nevyužije, platí obecné podmínky využití voucheru (viz níže).

17/ Podmínky pro využití voucheru jsou platné, závazné a neměnné jak pro Poskytovatele, tak pro Příjemce od okamžiku vzniku voucheru až do doby jeho expirace, tj. 1 rok od vložení poslední fotografie.

18/ Pro čerpání plnění, na které se voucher vztahuje, je nutné uplatnit voucher k předplacení nebo zaplacení služeb nejpozději do doby jeho expirace. Poté se voucher nenahrazuje a nárok na jeho čerpání zaniká, pokud Poskytovatel nerozhodne jinak.

19/ V případě deaktivace služby Poskytovatelem existující voucher nezaniká a Příjemce je oprávněn jej využít až do doby jeho expirace.

20/ Voucher není směnitelný za hotovost.

21/ V rámci jednoho nákupu nelze uplatnit více voucherů najednou.

22/ Voucher je přenosný, není vázán na konkrétní profil uživatele a uplatnit jej může jakýkoliv držitel unikátního kódu.

23/ Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za služby nabízené Poskytovatelem, ani jejich kvalitu či množství. Provozovatel odpovídá pouze a výhradně za to, že:

  • dodá voucher Příjemci,
  • splní-li Příjemce stanovené podmínky, použití voucheru nebude Poskytovatelem odmítnuto.

24/ Provozovatel si nenárokuje odměnu za zprostředkování služby.

25/ Provozovatel je výhradním vlastníkem licence k použití fotografií. Jejich publikace mimo portál Estheticon je možná pouze s uvedením zdroje a odkazu.

26/ Příjemce může požádat Provozovatele o odstranění svých fotografií jen, pokud nedošlo k uplatnění voucheru. Závazek Poskytovatele vůči Příjemci tímto zaniká.

27/ Odstoupení od závazku je možné i v případě, že Poskytovatel nebo Příjemce nesplní stanovené podmínky využití voucheru z důvodu vzniklého na jeho straně.

28/ Odstoupení od závazku musí být učiněno písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty.

29/ Voucher je chápán jako přijatá záloha na služby poskytované lékařem, jako taková bude zdaněna v souladu s platnou legislativou dané země.

Více o "Estheticon věrnostních voucherech" a jejich nastavení >>

Aktivovat vouchery na mém profilu

Aktualizováno: 12.3.2018