Smluvní podmínky – uživatel/přispívatel

Děkujeme vám za využívání služeb našeho portálu.

Děkujeme Vám za využívání služeb našeho portálu. Služby poskytuje společnost ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, se sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Akceptací těchto smluvních podmínek vyjadřujete svůj souhlas s těmito smluvním podmínkami včetně zásad ochrany soukromí. Pečlivě si jej proto přečtěte. Pokud se smluvními podmínkami včetně zásad ochrany soukromí nesouhlasíte, naše služby, prosím, nepoužívejte.

Naše služby nezneužívejte např. do nich nezasahujte a ani se nepokoušejte do nich získat přístup jiným způsobem než v souladu s těmito podmínkami.

Definice

Diskuze: přispívatelé mají možnost založit nové diskuzní vlákno, případně reagovat v již existujících diskuzích přidáváním vlastních příspěvků (definice viz níže), na které mohou reagovat ostatní přispívatelé a lékaři.

Lékař: odborná osoba nebo zařízení, jež splnilo podmínky registrace a bylo mu poskytovatelem služeb umožněno publikovat svůj profil dále též označen jako Vy případně i lékař, jehož údaje byly získány z veřejně dostupné databáze.

Odborný článek: článek na odborné téma publikovaný lékařem.

Portál: portál spravovaný poskytovatelem služeb vedený na adrese www.lekari-online.cz.

Poskytovatel služeb: společnost ATWEB Consulting, s.r.o., IČ: 26160439, se sídlem na adrese Ostrovní 7, Praha 1, 110 00.

Profil: WWW stránka obsahující informace týkající se lékaře umístěné na portálu.

Příspěvek: informace, názor, doporučení publikované přispívatelem na portálu.

Přispívatel: uživatel portálu starší 15 let věku, jež má registrovaný účet umožňující publikovat v diskuzi a zkušenostech své příspěvky.

Zkušenost: jednou ze služeb portálu je i možnost přispívatelů popsat svoji zkušenost se zákrokem či lékařem tzn. vepsat do pole „hodnocení“ či „zkušenost“ svůj příspěvek a možnost lékaře na vložený příspěvek reagovat.

Poskytované služby

Portál je vám zpřístupněn zcela zdarma. Na portále najdete profily jednotlivých lékařů a jejich hodnocení přispívateli, odborné články a další užitečné informace.

Portál poskytuje tyto služby:

  • zveřejňuje informace o jednotlivých lékařích, a to jednak na základě profilů vytvořených samotnými lékaři (viz smluvní podmínky – lékaři) nebo na základě profilů vytvořených z veřejně dostupných databází,
  • publikuje odborné články,
  • umožňuje přispívatelům účastnit se se svými příspěvky v diskuzích a zkušenostech (viz smluvní podmínky – přispívatelé) a lékařům možnost na tyto příspěvky reagovat či je z diskuze resp. ze zkušeností uvedenými pod svým profilem odstranit či skrýt (viz níže služba příspěvky v diskuzích a zkušenostech).

Podmínky registrace účtu

Podmínkou, abyste se stali přispívatelem, je dosažení věku alespoň 15 let a vyplnění registračního formuláře, akceptování zásad ochrany soukromí, jež jsou součástí těchto smluvních podmínek a jelikož při registraci uvádíte osobní údaje i akceptování souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Každý přispívatel může mít pouze jeden registrovaný účet.

Při registraci uvádíte následující údaje: jméno pod kterým budete přispívat do diskuzí a zkušeností, e-mailovou adresu a heslo.

Jméno pod kterým budete přispívat bude viditelné ve veškerých vámi publikovaných příspěvcích a zkušenostech pro všechny uživatele služeb portálu.

Odsouhlasením podmínek udělujete společnosti ATWEB Consulting, s.r.o. výhradní licenci k využití veškerého vámi poskytnutého obsahu, jež naplňuje dle příslušných právních předpisů definici autorského díla (jako např. k vámi poskytnutým fotografiím, textu atd.) na internetu. Tato licence je udělena též jako neodvolatelná, bezplatná, celosvětová, neomezená časově (resp. omezena na dobu trvání autorských práv), množstevně a funkčně. Tento poskytnutý obsah lze užít na internetu všemi možnými způsoby dovolenými platným právním předpisem (včetně např. kopírování, hostování, uchovávání, reprodukování, upravení, vytvoření odvozených děl (například děl, jež jsou výsledkem překladu, přizpůsobení/adaptací či úprav provedených za účelem jeho lepšího fungování v rámci našich služeb), komunikaci, publikování, provozování a zobrazování na veřejnosti a distribuci takového obsahu.) Dále souhlasíte s tím, že společnost ATWEB Consulting, s.r.o. může udělit ve stejném rozsahu i tuto licenci (či udělit podlicenci) jakékoli třetí osobě. Licence přetrvává i poté, co přestanete služby společnosti ATWEB Consulting, s.r.o. používat.

Služba příspěvky v diskuzích a zkušenostech

Portál umožňuje přispívatelům po řádné registraci, akceptaci podmínek včetně zásad ochrany soukromí a dalších souhlasů publikovat příspěvky v dané diskuzi a zkušenostech.

Přidávat příspěvky je možné jako zkušenosti resp. hodnocení pod profil lékařů a dále přispívat k diskuzím k zákrokům a pod odborné články.

Odpovědnost za příspěvky

Poskytovatel služeb není odpovědný za obsah vámi zveřejněných příspěvků (poskytovatel služeb je tzv. hosting providerem). Za obsah zveřejněných příspěvků odpovídáte vy jako přispívatel. Příspěvek je ve vašem vlastnictví. Lékař je plně odpovědný za jakékoli porušení zákona i za případnou škodu vzniklou následkem publikování příspěvků na portálu. Pokud obsah příspěvku způsobí poskytovateli služeb jakoukoli škodu, zavazuje se lékař poskytovatele v plné výši odškodnit. Poskytovatel služeb není zodpovědný ani za jakýkoli Vámi dále vložený a zveřejněný obsah na portálu. Obdobně je za obsah svých příspěvku odpovědný i přispívatel viz smluvní podmínky pro přispívatele.

Při publikování příspěvků, dbejte, prosím níže uvedených pravidel a zvažte, zda váš příspěvek neporušuje příslušné právní předpisy zejména právo na ochranu osobnosti, právo na ochranu osobních údajů, autorské právo, zda není nekalosoutěžním jednáním či zda není porušením etického kodexu lékařské komory či porušením důvěrných informací.

Poskytovatel služeb obsah příspěvků nemonitoruje, pokud však zjistí, že došlo k porušení pravidel resp. některého z ustanovení těchto smluvních podmínek bude příspěvek neprodleně smazán. Poskytovatel služeb nezodpovídá za škodu vzniklou případným smazáním jakýchkoli údajů z portálu.

Poskytovatel služeb neposkytuje jakoukoli záruku za správné fungování portálu a není odpovědný za případné technické či obdobné problémy s připojením.  

Berte, prosím na vědomí, že názory přispívatelů týkající se lékařských zákroků a  léčby, jsou vlastními názory přispívatelů nikoli názory odborníků. VŽDY konzultujte svůj zdravotní stav s lékaři.

Pokud jde o příspěvky či odborné články lékařů berte, prosím, na vědomí, že pro určení diagnózy či doporučení vhodnosti/nevhodnosti lékařského zákroku je VŽDY třeba OSOBNÍ KONZULTACE PŘÍMO S ODBORNÍKEM NIKOLI DISKUZE ČI ZKUŠENOSTI A NÁZORY PUBLIKOVANÉ NA PORTÁLU.

Pravidla diskuze a zkušeností

Dříve než se rozhodnete publikovat příspěvek, zvažte, co publikujete. Veškeré vámi uvedené údaje budou známy široké veřejnosti a kdokoli si je může vyhledat a zneužít. Příspěvky budou publikovány pod jménem, pod kterým budete přispívat do diskuzí a zkušeností, které jste povinni uvést při registraci. Anonymní příspěvky nejsou povolené.

Přispívatel tímto prohlašuje, že veškeré jím uvedené příspěvky jsou pravdivé a týkají se výlučně jeho osoby tzn. nejde o zkušenosti, názory a informace získané od třetích osob.

Přispívatelé jsou povinni dodržovat níže uvedená pravidla diskuze a zkušeností.

Žádné vulgarismy, slovní napadání
Pokud vaše příspěvky budou obsahovat vulgarismy, výhružky či obdobné slovní napadání, budou okamžitě poté co se o takovém příspěvku poskytovatel služeb dozví smazány. Berte na vědomí, že poskytovatel služeb považuje za vulgarismy i pokud bude vulgarismus doplněn smajlíkem, či budou některá písmena vulgarismu vynechána či nahrazena jinými znaky.

Žádné pomluvy
Uvádějte pouze pravdivá tvrzení ve svých příspěvcích. Berte, prosím, na vědomí, že pokud bude příspěvek pomluvou, může osoba, jíž se pomluva týká zahájit proti přispívateli občanskoprávní či trestní řízení.
Není v silách poskytovatele služeb rozklíčovat, zda se jedná či nejedná o pomluvu, proto příspěvky, které budou pouze bez odůvodnění obsahovat kritiku např. velmi špatný lékař bez profesionálních zkušeností, poté co budou oznámeny poskytovateli služeb jako pomlouvačné, smazány. Upozorňujeme na možnost lékařů příspěvek skrýt (viz níže).

Formát příspěvků
Doporučujeme užívat háčky, čárky a strukturovat text do odstavců. Prosíme, vyhněte se nežádoucí a nepřehledné formě příspěvků. Pokud bude příspěvek nesrozumitelný může dojít k jeho smazání.

Jazyk příspěvků
Přestože má portál několik jazykových verzí, nelze jazykové verze vzájemně prolínat. Příspěvky je třeba publikovat ve shodném jazyce daného portálu. V opačném případě bude takový příspěvek automaticky smazán nikoli přesunut do správné jazykové verze.

Zamítnutí hodnocení
Nepublikujeme hodnocení, která jsou předmětem soudního sporu mezi pacientem a lékařem/klinikou.

Další pravidla a doporučení – pozor na osobní údaje
Berte na vědomí, že jakýkoli údaj, který je schopný identifikovat příslušnou osobu je osobním údajem chráněným právními předpisy na ochranu osobních údajů. Dále vás upozorňujeme na skutečnost, že jakýkoli údaj o zdravotním stavu konkrétní osoby je ve smyslu předpisů týkajících se ochrany osobních údajů tzv. citlivým údajem a vztahují se na něj zvláštní pravidla.

Negativní zkušenosti u Transparentního lékaře

Pokud vložíte negativní zkušenost s vyplněným lékařem, tzn. při vložení příspěvku označíte zkušenost 1-2 hvězdičkami a/nebo označíte symbolem „palec dolu“, a tento lékař je Transparetní, bude tento příspěvek před publikací automaticky zaslán elektronickou poštou příslušnému lékaři. Lékař bude mít 7 dní na to se k příspěvku vyjádřit. Po uplynutí této doby, bude zkušenost automaticky publikována.

Po zaslání automatické notifikace o negativní zkušenosti má lékař následující možnosti jak s negativní zkušeností naložit:

  • Příspěvek publikovat s reakcí lékaře, včetně možnosti doplnit ji také fotografiemi předpo pořízenými v rámci provedeného zákroku a následných kontrol.
  • Skrýt zkušenost – příspěvek bude publikován na profilu lékaře jako „skrytý“, tzn. ostatní návštěvníci portálu poznají, že negativní zkušenost byla vložena, ovšem samotný text negativního příspěvku zůstane skryt. Skrytý příspěvek se ovšem započítává do celkového hodnocení lékaře.
  • Vypnout zobrazování zkušeností pacientů na svém profilu – v takovém případě se na profilu lékaře nezobrazují ani pozitivní zkušenosti a přispívatelé nemají možnost vkládat do profilu lékaře zkušenosti.
  • Smazat zkušenost – v případě, že vložená zkušenost porušuje příslušné právní předpisy nebo pravidla uvedená v těchto podmínkách, bude taková zkušenost smazána.

Pozitivní příspěvek

Pozitivní příspěvek, tzn. při publikování vašeho příspěvku označíte příspěvek 3–5 hvězdičkami nebo označíte jako spokojen tzn. tlačítko „palec nahoru“, bude publikován do 48 hodin po vložení.

Smazání příspěvku

V případě, že příspěvek porušuje příslušné právní předpisy nebo pravidla uvedená v těchto podmínkách dojde ke smazání takového příspěvku.

Poskytovatel služeb neodpovídá, za případnou škodu, která smazáním údajů může vzniknout. Opět zdůrazňujeme, že jednotliví přispívatelé či lékaři jsou plně zodpovědní za obsah jimi publikovaných příspěvků a poskytovatel služeb tento obsah nemonitoruje.

Pokud objevíte příspěvek tyto podmínky porušující či porušující příslušné právní předpisy, prosíme o neprodlené nahlášení takového příspěvku na: pomocí tlačítka označeného jako: Našli jste chybu.

Neregistrovaní lékaři

Pod profil neregistrovaných lékařů, tzn. lékařů, jejichž údaje jsou získány z veřejných databází, není možné přidávat negativní hodnocení.

Změny poskytovaných služeb a jejich ukončení

Služby vám můžeme pozastavit nebo ukončit v případě, že Vaše jednání není v souladu s těmito podmínkami či zásadami nebo pokud máme podezření z nepřípustného jednání.

Služby upravujeme a vylepšujeme. Můžeme průběžně přidávat či odebírat funkce a také můžeme pozastavit či ukončit poskytované služby.

Další

Poskytovatel služeb si vyhrazuje právo změnit některá ustanovení těchto smluvních podmínek. O každé změně budete předem notifikování elektronickou poštou na adresu uvedenou při registraci. Oznámení o změnách vám bude zasláno v dostatečném předstihu, změny nebudou uplatňovány zpětně, pokud se změnou smluvních podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte naše služby.

Neplatnost některého ustanovení těchto podmínek nezpůsobuje neplatnost veškerých ustanovení.

Poskytovatel služeb i vy souhlasíte, že tyto podmínky se řídí českým právem a   veškeré spory, které z těchto podmínek vyplývají nebo se jich či služeb týkají, budou podléhat právním předpisům České republiky a příslušnosti soudů České republiky.

Tyto smluvní podmínky ruší předchozí podmínky a nabývají platnosti a účinnosti dnem jejich zveřejnění na portálu.

Podmínky ke stažení v PDF ZDE >> 

Aktualizováno: 23.8.2019