• 20 odpovědí

Prof. MUDr. Marek Babjuk CSc.

Klinická onkologie Praha  |  Urologie Praha
Klinická onkologie Praha  |  Urologie Praha
UroKlinikum - urologická klinika Praha
 • 100% do 1 dne 54
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď
  doporučení
  od kolegů

Napište nám

Recenze (3)

Podělte se o svou zkušenost

Ošetřoval Vás Prof. MUDr. Marek Babjuk CSc. a máte osobní zkušenost se zákrokem v této ordinaci? Vložte recenzi, pomozte ostatním se rozhodnout.


Prof. MUDr. Marek Babjuk CSc. již získal/a tuto recenzi

Doporučení kolegů

Profil - Prof. MUDr. Marek Babjuk CSc. - Klinická onkologie Praha  |  Urologie Praha

Členství

Česká lékařská komora

Ostatní členství:

 • AUA - Americká urologická společnost
 • ČUS JEP - Česká urologická společnost
 • EAU - Evropská urologická společnost
 • SIU - Světová urologická společnost

Více o lékaři

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. - vedoucí lékař

Přednosta urologické kliniky FN Motol a 2. LFUK v Praze

Zakladatel nestátního zdravotnického zařízení Uroklinikum

Předseda České urologické společnosti ČLS JEP


Průběh praxe

 

1986 – 1991                 Sekundární lékař na Urologické klinice 1. lékařské fakulty UK v Praze

1.1.1992 – 31.5.1993   Sekundární lékař na Urologické klinice FN Královské Vinohrady

1.6.1993-31.10.1994         Sekundární lékař pověřený vedením oddělení JIP na urologické klinice

VFN a 1. LF UK v Praze

 

1.11.1994–30.9.2009 Odborný asistent, docent a posléze profesor na Urologické klinice

1. LF UK v Praze

Od 1.10.2009              Přednosta urologické kliniky FN Motol a 2. LF UK v Praze

Zahraniční stáže

 

1.1.1990 – 30.6.1990   Urologická klinika v Bonnu, SRN

(Přednosta: Prof. Dr.med. W.Vahlensieck)

1.7.1990 – 31.12.1990 Urologická klinika, Klinikum Barmen, Wuppertal, SRN

(Přednosta: Prof. Dr.med. J.W.Thüroff)

29.3. 1999 – 2.7.1999   Urologická klinika, Univerzita Ludwiga-Maximiliana, Mnichov, SRN

(Přednosta: Prof. Dr.med. A. Hofstetter)

Pobyt byl spojen s plněním výzkumného úkolu ve výzkumném centru

Urologické kliniky (výsledky byly podkladem kandidátské dizertační

práce)

27.5. 2005 – 2.6.2005   Brady Urological Institute, Johns Hopkins Hospital, Baltimore, USA

(přednosta: Prof. MD. Alan Partin)

24.2. – 25.2. 2011       Visiting Professor, Urologické klinika Drážďany, SRN

 

Atestace

 

1988      Atestační zkouška I. stupně z urologie

1992      Atestační zkouška II. stupně z urologie

1997   Atestační zkouška z klinické onkologie

Dizertace

 

29.5.2001 udělen titul „Kandidát lékařských věd“ po úspěšné obhajobě práce na téma:

Využití syntetického porfyrinu meso–tetra-/p–sulfofenyl/ porfinu (TPPS4) k fotodynamické terapii u povrchových nádorů močového měchýře.

Studie hodnotící vlastnosti TPPS4 a výsledky fotodynamické terapie v podmínkách in vitro na tkáňových kulturách.

 

Habilitace a jmenování

1.7.2003 jmenován rektorem Univerzity Karlovy v Praze docentem pro obor urologie.

Téma habilitační práce: Moderní neinvazivní a endoskopická diagnostika nádorů močového měchýře (obhajoba 25.3.2003).

2.3.2009 jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor urologie

 

Odborné zaměření

Léčba nádorů močového traktu a mužského pohlavního ústrojí v celém rozsahu, v oblasti výzkumné a publikační hlavní zaměření na nádory močového měchýře a nádory ledvin

Rekonstrukční urologie se zaměřením na derivační operace

Endourologie

 

Operační zkušenosti

Radikální otevřené operace urologických nádorů

Vybrané výkony:

Radikální cystektomie s derivací moči (přes 150 provedených výkonů)

Radikální prostatektomie (300 provedených výkonů)

Exenterační výkony v malé pánvi z gynekologické indikace (člen multidisciplinárního týmu ve VFN i ve FN Motol)

Nefrektomie rozsáhlých nádorů

Retroperitoneální lymfadenektomie u nádorů varlat

Endourologie

Transuretrální výkony na močovém měchýři a prostatě včetně využití nových technologií (PDD, NBI, Laser) – více než 1000 provedených výkonů

 

Laparoskopická urologie

Laparoskopické operace na ledvinách a nadledvinách

Členství ve výborech a komisích


v ČR

30.9.2003 - 2008  Člen komise 04 – chirurgické obory Vědecké rady Interní grantové agentury Ministerstva zdravotnictví

21.7.2004 - 2006  Člen Komise pro časný záchyt karcinomu prostaty Ministerstva zdravotnictví ČR

Člen zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru Urologie a Dětská urologie (od 23.3.2005)

Od října 2005 členem výboru České urologické společnosti ČLS JEP

Od 15.1.2009 předsedou oborové komise urologie (OKU) ČLK, od roku 2010 člen vědecké rady ČLK

Od 17.10.2011 Předseda České urologické společnosti ČLS JEP

 

Mezinárodní

Od března 2007 člen „Clinical studies committee“ Evropské urologické společnosti

Od roku 2006 člen a od roku 2011 předseda skupiny pro tvorbu doporučených postupů (guidelines) u povrchových nádorů močového měchýře Evropské urologické společnosti (EAU)

Členství v odborných společnostech

Česká urologická společnost

Česká onkologická společnost

EAU (European Association of Urology) – Evropská urologická společnost

SIU (Societe International D´Urologie) – Světová urologická společnost

AUA (American Urological Association)

Od listopadu 2001: Oficiální člen sboru lektorů Evropské školy urologie (European School of

Urology)

 

Organizace vědeckých setkání

Vědecký sekretář Kongresu České urologické společnosti a Slovenské urologické společnosti, Praha, duben 1998

Vědecký sekretář Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, Praha, říjen 2005

Vědecký sekretář 5. Zimního urologického sympózia, Špindlerův mlýn, leden 2005

Vědecký sekretář 7. Zimního urologického sympózia, Špindlerův Mlýn, leden 2007

Vědecký sekretář 9. Zimního urologického sympózia, Špindlerův Mlýn, leden 2009

Prezident 10. Zimního urologického sympózia, Špindlerův Mlýn, leden 2011

 

Účast na plnění grantových úkolů

1998 – 2000  Odborný spolupracovník řešitele výzkumného projektu: „Ortotopická náhrada

močového měchýře u ženy“ – IGA MZ  ČR 4177-3

(za úspěšné řešení projektu byla kolektivu udělena cena ministra zdravotnictví

ČR)

 

2000 – 2001  Odborný spolupracovník řešitele výzkumného projektu: „Vztah hranice

přechodního a dlaždicového epitelu a maligního potenciálu ženské uretry“ –

IGA MZ ČR 5946-3

(projekt byl v posledním roce převeden na 2. LF UK vzhledem ke změně

pracoviště řešitele)

 

1999 – 2001  Spoluřešitel výzkumného projektu: „Fotodynamická léčba a diagnostika v

gynekologii a urologii“ – GAUK 41/1999

 

2000 – 2002  Řešitel výzkumného projektu: „Exprese genu PAX5 u uroteliálních nádorů

močového měchýře. Prognostický význam a srovnání s patologií genu TP53 a

nestabilitou mikrosatelitů na 9. chromozomu“ – IGA MZ ČR NC5961-3

 

2001 – 2003 Řešitel výzkumného projektu: „Vliv fluorescenční cystoskopie na četnost recidiv

a progresí u povrchových nádorů močového měchýře. Prospektivní

randomizovaná studie.“ - IGA MZ ČR ND6854-3

 

2003 – 2005 Řešitel výzkumného projektu: „Etiopatogenetická role a prognostický význam

exprese genů PAX 2 a PAX 8 a mikrosatelitové nestability na chromozomech 3

a 9 ve tkáni renálního adenokarcinomu“ – IGA MZ ČR NC7519-3

 

2004 - 2006 Řešitel výzkumného projektu: „Prognostický význam a praktické využití

sériové kvantitativní detekce markerů v moči u pacientů s povrchovými

uroteliálními karcinomy močového měchýře“ – IGA MZ ČR ND8095-3

 

2005-  2008 Spoluřešitel výzkumného projektu: „Diagnostika kauzálních genů a lokusů u

povrchových nádorů močového měchýře, prognostický význam genetických

změn v nenádorové sliznici“ – IGA MZ ČR NR 8934-3

 

2000 - 2004 Účast na řešení výzkumného záměru MSM 111100005: „Nové technologie a

postupy v diagnostice, prevenci a léčbě: vývoj, testování a klinická aplikace“

 

2005 -          Účast na řešení výzkumného záměru: „Molekulárně biologické, genetické a

epigenetické aspekty vzniku a rozvoje modelových tumorů dospělého věku.

Význam pro epidemiologii, časnou diagnostiku a léčbu“  - VZ 21620808

 

Členství v redakčních radách

European Urology

World Journal of Urology

Central European Journal of Urology

Česká Urologie (časopis České Urologické Společnosti - ČUS)

Urologické listy

Prague Medical Report

 

Recenzent

Česká Urologie (časopis České Urologické Společnosti - ČUS)

European Urology (časopis Evropské Urologické Společnosti – EAU)

Urology (časopis Světové Urologické Společnosti – SIU)

Urologia Internationalis

Journal of Urology

World Journal of Urology

 

Ceny a ocenění

Cena Josefa Hlávky kolektivu autorů za práci Urologie I., II., a III. díl v roce 1999

2001 Cena Ministra zdravotnictví za plnění grantového úkolu

Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)

Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2003 (2. místo)

Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2002 (2. místo)

Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (2. místo)

Cena IPVZ za nejlepší vědeckou práci publikovanou v roce 2006 (2. místo)

Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2005 (1. místo)

Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)

Cena IPVZ za nejlepší monografii publikovanou v roce 2005 (1. místo)

Cena České urologické společnosti ČLS JEP za nejlepší původní vědeckou práci publikovanou v roce 2006, 2007, 2008, 2009

Člen autorského kolektivu monografie „Laboratorní diagnostika“ (hlavní autor prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA), který obdržel cenu rektora Univerzity Karlovy za nejlepší vědeckou publikaci v roce 2007 ve vědách lékařsko- farmaceutických

Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.

Naše fotografie

Lékaři & Pracoviště

Zobrazit více Zobrazit méně

Zákroky

Ceny od* Ceny do*
Diagnostika a léčba zvětšení prostaty
Dilatace močové trubice
Fúzní biopsie prostaty
Léčba hyperaktivního močového měchýře
Léčba močové inkontinence
Léčba poruch ejakulace
Léčba poruch erekce
Léčba poruch erekce rázovou vlnou
Léčba zánětů močových cest
Léčba zbytnělé prostaty metodou Rezūm
Péče o pacienty s epicystostomii a nefrostomii
Preventivní onkologické vyšetření v urologii
Punkční biopsie prostaty
Reimplantace ureteru (močovodu)
Resekce divertiklu močového měchýře
Resekce penisu
Vasektomie Od 13 000 Kč Do 13 000 Kč

Zobrazit více Zobrazit méně

Upozornění

 • Ceny jsou pouze orientační.
 • Ceny zákroků nemusí obsahovat anestezii, konzultaci apod.

Články

Barva moči není jen žlutá
26.9.2016

Odvádí z těla nepotřebné látky a může být i dobrým pomocníkem při diagnostice vlastního zdravotního stavu. Řeč je o moči. Jaká...

Napište nám

Adresy

Klinická onkologie Praha  |  Urologie Praha
Adresa
Budějovická 3a
140 00 Praha
Praha 4
Česká republika

 • 100% do 1 dne 54
 • zodpovězených
  poptávek
  průměrná
  odpověď
  doporučení
  od kolegů