Laserová operace očí - LASIK

Operační technika léčby dioptrických vad, jenž využívá k tvorbě lamely nářezy rohovky diamantovými noži. Lamela částečně spojená s rohovkou je odklopena a může dojít k vlastnímu opracování rohovky laserem. Metoda má výraznou stabilitu výsledné korekce. Pooperační období je bezbolestné a pacienti se mohou brzy vrátit k běžným aktivitám.

Co je to LASIK?

Lasik (Laser in situ keratomileusis) je laserová operační metoda, která je účinná v řešení krátkozrakosti, dalekozrakosti i astigmatismu, kromě extrémně vysokého stupně těchto vad. V současnosti patří mezi nejužívanější laserové metody. Při použití této metody chirurgického řešení refrakční vady dochází k rychlé obnově zrakových funkcí při minimálním výskytu nežádoucích účinků.

Předoperační příprava

V předoperační přípravě je důležitá rodinná i osobní anamnéza, oční anamnéza a údaje o alergii.

Nedílnou součástí je vyšetření vidění na optotypech, vyšetření refrakce, topografie rohovky („mapa“ rohovky), pachymetrie (měření tloušťky rohovky), Schirmerův test (meření slzivosti), pupilometrie (měření průměru zornice), vyšetření nitroočního tlaku a vyšetření předního i zadního segmentu očního. Pacienti, kteří nosí kontaktní čočky, jsou vyzváni, aby je přestali nosit 5 - 7 dní před plánovanou operací.

V čem spočívá metoda LASIK?

Principem metody LASIK je částečné mikrochirurgické odříznutí rohovkové lamely (plátu rohovky) a následná laserová korekce v hloubce rohovky.

Operace má dvě části. V první fázi je třeba vytvořit rohovkovou lamelu. Na rohovce jsou vyznačeny značky, které poté slouží k správné orientaci lamely. Po označení je rohovka dokonale opláchnuta a osušena. Na oční kouli je přisát kroužek, kterým je stabilizována její pozice. Během tohoto kroku dochází přechodně ke zvýšení nitroočního tlaku a ke ztrátě vidění, na což by měl být pacient před jeho provedením upozorněn. Poté je nutno nitrooční tlak zkontrolovat tzv. aplanačním tonometrem. Následně dochází pomocí přístroje zvaného mikrokeratom k seříznutí vlastní rohovkové lamely. Ta se odklopí na stranu. Dojde k zaměření laseru a následuje druhá fáze, tzv. laserová fotoablace, kdy dojde k odstranění potřebného množství tkáně zvané stroma rohovky (jedná se o podpůrnou tkáň vazivovou tkáň – trámčinu). Při korekci krátkozrakosti odstraňujeme centrální část stromatu, čímž zmenšujeme zakřivení rohovky. Při korekci dalekozrakosti naopak odstraňujeme periferní část stromatu , čímž zakřivení rohovky zvětšujeme. Korigujeme-li astigmatismus, vyrovnává laser odstraněním tkáně nepravidelné zakřivení rohovky.

Po ukončení laserové fáze přiloží operatér lamelu rohovky zpět na její původní místo. Lamelu není nutné přišívat, během 12 – 48 hodin pevně přilne ke zbývající rohovkové tkáni.

Velmi důležitý je výpočet povolené hloubky fotoablace. Nejčastěji používaná tloušťka lamely je 160 mikrometrů (případně 130 či 180 mikrometrů) , fotoablací nedotčená rohovka by měla mít alespoň 250 mikrometrů.

Základním pravidlem pro provedení LASIK operace je neprovádět zákrok na oku s rohovkou tenčí než 450 mikrometrů, přičemž finální tloušťka rohovky by měla být větší než 400 mikrometrů

Kdy není operace LASIK vhodná?

  • když Vaše refrakční vada není ještě ustálena, to znamená, že jste během posledního roku změnili sílu Vašich brýlí nebo kontaktních čoček

  • máte-li celkové onemocnění, při kterém užíváte léky zpomalující hojení ran- autoimunitní choroby, imunodeficitní stavy, cukrovku…

  • s lékařem důkladně prodiskutuje možnost a rizika operace, obzvlášt´máte-li některou nemoc z následujících : herpes simplex, glaukom nebo podezření na glaukom, uveitidu (zánět cévnatky), otitidu (zánět ucha) , keratokonus (typ rohovkového onemocnění)

Lékaře byste také měli upozornit na následující okolnosti: blefaritida (zánět víčka), tenká rohovka, široké zornice a také pokud jste již někdy v minulosti prodělal/a refrakční operaci

Dodržováním těchto kritérii se metoda LASIK stává bezpečnou a vyhýbáme se vzniku pooperačních komplikací.

Jak operace probíhá?

Operace se provádí ambulantně. Pacient leží na pohodlném lehátku. Povrch jeho oka je dokonale znecitlivěn anestetickými kapkami. Nejčastěji používaným anestetikem je tetrakain. Oko a jeho okolí je kryto sterilní rouškou a pod víčka je umístěn malý rozvěrač, který brání mrkání.

Jak dlouho trvá operace?

Doba aplikace laserové energie je obvykle kratší než jedna minuta a celý LASIK jednoho oka trvá přibližně 5 - 10 minut.

Péče po operaci

V průběhu několika hodin po operaci může pacient vnímat nepříjemné pocity jako řezání, pálení a škrabání v oku. Ke zmírnění těchto obtíží jsou aplikovány kortikosteroidy a umělé slzy, případně je možno ke tlumení bolesti použít i analgetikum. Domů pacient po operaci obdrží kromě umělých slz a kortikosteroidů také antibiotika. Nutné jsou pravidelné kontroly – první zpravidla následující den po provedené operaci, další po týdnu, po měsíci a finální kontrola po třech až šesti měsících od zákroku. Načasování kontrol se může lišit podle zvyklostí daného pracoviště.

Co lze po operaci očekávat

Obnova vidění je velmi rychlá.To je možné díky tomu, že vrstva epitelových buněk na povrchu rohovky zůstává po celou dobu operace neporušena. V průběhu měsíce dochází k finální stabilizaci vidění.

Komplikace

Komplikace dělíme do tří základních kategorií – peroperační (vznikající během operace) , pooperační časné a pooperační pozdní. Většina komplikací souvisí s vytvořením a usazením rohovkové lamely. Vzácnější jsou komplikace vznikající v souvislosti s hojením

Peroperační komplikace nejčastěji souvisí s nedokonalým vytvořením lamely.

  • Zkrácený řez zasahuje zpravidla jen do centrální části rohovky. V tomto případě není možná laserová fotoablace, protože máme k dispozici pouze malou plochu rohovkového stromatu. Příčinou, která vede ke vzniku této peroperační komplikace, může být mechanická příčina – např. sevře-li pacient víčka.

  • Tzv. totální lamela je taková komplikace, kdy není zachováno spojení mezi již vytvořenou lamelou a zbytkem rohovky a lamela se během operace utrhne. Nejčastěji k této komplikaci dochází na oku s plochou rohovkou.

  • Tenká, nepravidelná , perforovaná (proděravěná) lamela vzniká při poruše mikrokeratomu – tedy z technických příčin.

  • Perforace (proděravění) rohovky je nejzávažnější možnou peroperační komplikací, je však zároveň naštěstí komplikací nejvzácnější. Vyskytovala se dříve u straších typů mikrokeratomu, které se dnes již více nepoužívají.

  • Krvácení během operace - příčinou může být zvýšení tlaku v cévách nebo přerušení novotvořených cév u dlouhodobých nositelů intaktních čoček. Drobná spojivková krvácení nevyžadují léčbu , je na ně ale třeba pacienta upozornit, aby jej nevyděsily.

  • Decentrace(výchýlení) fotoablace vede k poklesu zrakové ostrosti , obrazu s duchy až dvojitému vidění. Jediným možným řešením je další operace.

Časné pooperační komplikace

Bolest trvá 3 - 4 hodiny po zákroku a je různé intenzivity. Pacienti ji většinou popisují jako řezání pálení či pocit cizího tělíska v oku. Má ustupující charakter.

Dislokace lamely, tedy její špatné umístění, je doprovázena bolesti, otokem spojivky a víček a světloplachostí. Bývá důsledkem promnutí oka. Jako řešení je nutná okamžitá operace a náprava.

Epitelový defekt je bolestivý. Je nutné vyčkat, než se rohovka znovu překryje novým epitelem (výstelkou-povrchovou tkání rohovky). Po tuto dobu je vhodné nasazení kontaktní čočky.

Cizí tělíska pod lamelou zůstávají, nepodaří-li se je na konci operace důkladně výpláchnout z prostoru pod lamelou. Může se jednat o krevní elementy, epitelové buňky, buněčnou drť nebo o vlákna z roušek, kovová cizí tělíska, případně materiál rukavic. Všechny tyto nečistoty mohou být v budoucnu příčinou zánětu rohovky.

Zánět rohovky (tzv.difúzní lamelární keratitida) vzniká jako reakce na nečistoty usazené pod lamelou. Vyvíjí se 24 - 72 hodin po operaci. Projevuje se jako pokles vidění a světloplachost. Bolest nebývá vždy přítomna. Dle závažnosti se rozlišují 4 stupně, které se liší jak příznaky, tak terapií. K terapii lehčích stupňů se používají kortikosteroidy, u těžších stupňů je nutný chirurgický zákrok a bezodkladný výplach prostoru pod lamelou.

Epitelové vrůsty patří k relativně častým komplikacím. Klinický obraz se opět dělí do tří stupňů podle míry invaze epitelu do rohovkové lamely. Tyto vrůsty snižují zrakovou ostrost a je proto nutné u pokročilých stádií přistoupit k chirurgickému řešení a epitelové vrůsty odstranit.

Infekce je vzácnou komplikací. Její příčinou jsou kontaminované nástroj a infekční prostředí. Obtíže vznikají během prvních 72 hodin po operaci. Léčba antibiotiky musí být zahájena okamžitě. Používají se antibiotika ve formě očních kapek či mastí, která se aplikují po hodině. Základem je však v každém případě prevence, která spočívá v důkladné sterilizaci nástrojů.

Neuspokojivý refrakční výsledek

Podkorigování může vzniknout v důsledku nedokonalého předoperačního vyšetření, případně také závadou na laseru. Pozná se prakticky hned po operaci a zhruba za týden má chirurg již jistotu. Řešením je reoperace, která se provádí přibližně do měsíce od operace původní.

Při tzv. ektázii rohovky dochází k narušení celistvosti rohovkové tkáně a centrální část rohovky se stává strmější. Tím nastává myopizace oka (oko se stává krátkozrakým) a vidění se zhoršuje. Jednou z mála terapeutických možností je aplikace tvrdých kontaktních čoček, v extrémním případě až transplantace rohovky.

Cena operace

Operace není hrazena ze zdravotního pojištění. Cena za operaci jednoho oka se samozřejmě liší podle pracoviště a pohybuje se zpravidla mezi 15 - 20 000 Kč.

Operace metodou LASIK tedy nabízí rychlou a téměř bezbolestnou obnovu zraku při relativně malém výskytu nežádoucích účinků. Výzkumy zaměřující se na spokojenost pacientů po operaci metodou LASIK udávají naprostou spokojenost s výsledkem u 92 - 98 procent pacientů. I přesto ale platí, že každý, kdo se pro tuto operaci rozhoduje, by si měl zvážit přínos a všechna možná rizika.

Aktualizováno: 6.2.2014

Laserová operace očí - LASIK - Novinky

Související recenze a zkušenosti

Kami 9.6.2011
Spokojený/á

Služby celého zdravotnického komplexu i skvělý personál v čele s panem doktorem Ventrubou ve mě zanechaly jen a jen pozitivní dojem, ačkoli jsem zde podstoupila operaci, které jsem se velmi bála! Výsledek výtečný. VELMI ... Více 

1 Like  

Související zákroky

Laserová operace očí - LASIK

98% spokojeno. 121 recenzí pacientů.

Doktor ve Vašem okolí